Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

RODO - klauzula informacyjna
Informacja dla Interesantów Związku Międzygminnego Ślęza-Oława
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Związek Międzygminny Ślęza – Oława, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.
 
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława, zwany dalej Związkiem, są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Międzygminny Ślęza - Oława, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, nr tel. 71 391 91 50, adres e-mail; zwiazek@sleza-olawa.pl
 
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to: art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez Związek w interesie publicznym) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planują Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
 
Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska);
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL);
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail);
 • dane dotyczące zamieszkania;
 • szczegóły osobiste (data urodzenia, imiona rodziców, akty zgonów);
 • stan posiadania (akty notarialne).
Ponadto również w ramach wykonywania zadań realizowanych przez Związek w interesie publicznym przetwarzamy Państwa wizerunek w obszarze monitoringu wizyjnego.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi do 90 dni.
 
Uprawnienia
W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.