Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Informacje o zbiórce objazdowej
W ramach opłaty, którą wnoszą Państwo do Związku za odbiór i zagospodarowanie odpadów, trzy razy w roku Związek prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
3. zużytych opon,
4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej

1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni.
2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają obok kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach śmietnikowych.

Terminy zbiórki objazdowej:
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zbiórki zostaną przekazane do mieszkańców najpóźniej dwa tygodnie przed zbiórką, w następujący sposób:
  • drogą mailową do mieszkańców, którzy podali adres skrzynki elektronicznej w deklaracji,
  • na stronie internetowej Związku oraz każdej gminy,
  • w Urzędzie każdej gminy, która przekazała do Związku prawa i obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • na tablicach ogłoszeń.


W ramach zbiórki objazdowej nie będą odbierane przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory oraz azbest.