Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

DO-2 Firmy, nieruchomości niezamieszkałe
Dla firmy decydująca jest wielkość pojemników, wynikająca z jej profilu działalności oraz sposób gromadzenia odpadów. 

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia  odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć pojemność nie mniejszą, niż minimalna określona w Regulaminie._____________________________________________

Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. poz. 5905).


Nowe stawki dla lokali niezamieszkałych (deklaracja DO-2):

Stawka dla odpadów segregowanych:
 1. pojemnik – 60 litrów – 11,00 zł
 2. pojemnik – 80 litrów – 13,00 zł
 3. pojemnik – 120 litrów – 24,00 zł
 4. pojemnik – 240 litrów – 48,00 zł
 5. pojemnik – 360 litrów – 72,00 zł
 6. pojemnik – 480 litrów – 96,00 zł
 7. pojemnik – 660 litrów – 144,00 zł
 8. pojemnik – 770 litrów – 156,00 zł
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 192,00 zł
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 1 344,00 zł
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 1 920,00 zł
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 2 112,00 zł

Stawka dla odpadów zmieszanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 87,00 zł
 2. pojemnik – 80 litrów – 95,00 zł
 3. pojemnik – 120 litrów – 113,00 zł
 4. pojemnik – 240 litrów – 149,00 zł
 5. pojemnik – 360 litrów – 167,00 zł
 6. pojemnik – 480 litrów – 200,00 zł
 7. pojemnik – 660 litrów – 234,00 zł
 8. pojemnik – 770 litrów – 267,00 zł
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 378,00 zł
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 2 324,00 zł
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 2 942,00 zł
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 3 151,00 zł
_____________________________________________

Opłaty obowiązujące do końca 2018 r.: 


W przypadku segregacji odpadów:
 1. 60 litrów – 9,00 zł;
 2. 80 litrów – 11,00 zł;
 3. 120 litrów – 20,00 zł;
 4. 240 litrów – 40,00 zł;
 5. 360 litrów – 60,00 zł;
 6. 480 litrów – 80,00 zł;
 7. 660 litrów – 120,00 zł;
 8. 770 litrów – 130,00 zł;
 9. 1 100 litrów – 160,00 zł;
 10. 7 000 litrów – 1 120,00 zł;
 11. 10 000 litrów – 1 600,00 zł;
 12. 11 000 litrów – 1 760,00 zł.
W przypadku braku segregacji odpadów:
 1. 60 litrów – 51,97 zł;
 2. 80 litrów – 57,00 zł;
 3. 120 litrów – 67,52 zł;
 4. 240 litrów – 88,93 zł;
 5. 360 litrów – 100,00 zł;
 6. 480 litrów – 120,00 zł;
 7. 660 litrów – 140,00 zł;
 8. 770 litrów – 160,00 zł;
 9. 1 100 litrów – 226,08 zł;
 10. 7 000 litrów – 1 391,75 zł;
 11. 10 000 litrów – 1 761,73 zł;
 12. 11 000 litrów – 1 886,85 zł.
_____________________________________________

Każda zmiana ilości lub wielkości pojemników oraz sposobu gromadzenia odpadów wymaga złożenia korekty deklaracji, ponieważ ma to wpływ na wysokości opłaty.
Zgodnie z ustawową definicją (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich także odpady generowane przez pracowników.
Związek Międzygminny Ślęza-Oława zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji, przeróbki czy opakowaniowe. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia.