Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

DO-2 Firmy, nieruchomości niezamieszkałe
Dla firmy decydująca jest wielkość pojemników, wynikająca z jej profilu działalności oraz sposób gromadzenia odpadów.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia  odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć pojemność nie mniejszą, niż minimalna określona w Regulaminie.

STAWKI:

W przypadku segregacji odpadów:
 1. 60 litrów – 9,00 zł;
 2. 80 litrów – 11,00 zł;
 3. 120 litrów – 20,00 zł;
 4. 240 litrów – 40,00 zł;
 5. 360 litrów – 60,00 zł;
 6. 480 litrów – 80,00 zł;
 7. 660 litrów – 120,00 zł;
 8. 770 litrów – 130,00 zł;
 9. 1 100 litrów – 160,00 zł;
 10. 7 000 litrów – 1 120,00 zł;
 11. 10 000 litrów – 1 600,00 zł;
 12. 11 000 litrów – 1 760,00 zł.
W przypadku braku segregacji odpadów:
 1. 60 litrów – 51,97 zł;
 2. 80 litrów – 57,00 zł;
 3. 120 litrów – 67,52 zł;
 4. 240 litrów – 88,93 zł;
 5. 360 litrów – 100,00 zł;
 6. 480 litrów – 120,00 zł;
 7. 660 litrów – 140,00 zł;
 8. 770 litrów – 160,00 zł;
 9. 1 100 litrów – 226,08 zł;
 10. 7 000 litrów – 1 391,75 zł;
 11. 10 000 litrów – 1 761,73 zł;
 12. 11 000 litrów – 1 886,85 zł.
Każda zmiana ilości lub wielkości pojemników oraz sposobu gromadzenia odpadów wymaga złożenia korekty deklaracji, ponieważ ma to wpływ na wysokości opłaty.

Wysokość opłaty określa Uchwała nr VII/32/2017 r. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława

Zgodnie z ustawową definicją (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich także odpady generowane przez pracowników.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji, przeróbki czy opakowaniowe. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia.