Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Dla firm
Dla firmy decydująca jest wielkość pojemników, wynikająca z jej profilu działalności. Zarówno dla firm, jak i domów i lokali mieszkalnych, wpływ na wysokość opłaty ma zadeklarowany sposób zbiórki odpadów – z segregacją lub bez.

W przypadku segregacji odpadów:
 1. 0,06 m3 – 42,37 zł miesięcznie
 2. 0,12 m3 – 47,21 zł miesięcznie
 3. 0,24 m3 – 70,34 zł miesięcznie
 4. 1,1 m3 – 171,14 zł miesięcznie
 5. 7 m3 – 1 049,92 zł miesięcznie
 6. 10 m3 – 1 113,15 zł miesięcznie
 7. 11 m3 – 1 399,72 zł miesięcznie

W przypadku braku segregacji odpadów:
 1. 0,06 m3 – 51,97 zł miesięcznie
 2. 0,12 m3 – 67,52 zł miesięcznie
 3. 0,24 m3 – 88,93 zł miesięcznie
 4. 1,1 m3 – 226,08 zł miesięcznie
 5. 7 m3 - 1 391,75 zł miesięcznie
 6. 10 m3 – 1 761,73 zł miesięcznie
 7. 11 m3 – 1 886, 85 zł miesięcznie

Wysokość opłaty określa Uchwała Nr II/12/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/41/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława.

 kalkulator

Zgodnie z ustawową definicją (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich także odpady generowane przez pracowników.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji, przeróbki czy opakowaniowe. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia.
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: