Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Opłaty
ROCZNA STAWKA RYCZAŁTOWA 
dla nieruchomości tzw. sezonowych 
(w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych):
 

Od roku 2019 r., zmianie ulega sposób naliczania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości tzw. „sezonowych”:

dotychczasowa miesięczna stawka opłaty zastąpiona zostaje roczną ryczałtową stawką opłaty, płatną jednorazowo do dnia 30 września za dany rok.

 

Powyższe zmiany wprowadzone zostały Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/41/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława oraz Uchwałą nr XI/42/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, które ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. pod pozycjami: 5906 i 5907.

 

Stawka dla odpadów segregowanych:

- 41,00 zł/rok - za jeden ogródek działkowy w ramach R.O.D., domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Stawka dla odpadów zmieszanych:

- 50,00 zł/rok - za jeden ogródek działkowy w ramach R.O.D., domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

Numer konta nie ulega zmianie. Należna opłata, począwszy od 2019 r., z uwzględnieniem nowych stawek, winna być uiszczana jednorazowo do 30 września za dany rok.

 

Korzystanie z rocznej ryczałtowej stawki wymaga złożenia nowej deklaracji - DO3 ((wprowadzony uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/43/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r., poz. 5908)). 

Zgodnie z nowymi zasadami, aby obliczyć roczną ryczałtowa stawkę opłaty, należy w deklaracji DO-3 w pkt. F. ppkt.32., podać iloczyn ilości ogródków działkowych w ramach R.O.D., (domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku) oraz ryczałtowej rocznej stawki w zależności od sposobu zbiórki odpadów. Wzór wypełnienia deklaracji znajdziesz tutaj. 

 

UWAGA!
Stawka ryczałtowa odnosi się jedynie do nieruchomości niezamieszkałych. Nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych, nawet jeżeli pozostają one zamieszkałe  jedynie przez część roku.