Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zasady segregacji
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

1. Wysokość opłaty od 01.01.2018 r. nie ulega zmianie. 

2. Nie ma potrzeby składania nowych deklaracji (korekt).

3. W przypadku osób zbierających odpady zmieszane Rozporządzenie nie wnosi zmian.

4. Zmiany od 01.01.2018 r. dla osób segregujących, zostały opisane poniżej: 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów narzuca w całej Polsce segregację odpadów w podziale na minimum 5 frakcji. Co to oznacza dla osób, które segregują odpady i co należy zrobić? 

KROK 1: 
Po ostatnim, grudniowym wywozie mieszkańcy rozpoczynają segregację odpadów na następujące frakcje: 
1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;
Szczegóły dotyczące segregacji znajdują się w ulotce. 

KROK 2:

  • Właściciel/zarządca nieruchomości wielolokalowych
Właściciel/zarządca nieruchomości wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników (minimum 5), sam dobierając wielkość poszczególnych pojemników. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości.

  • Zabudowa jednorodzinna
Właściciel nieruchomości wybiera, w jaki sposób będzie gromadzić odpady. 
Szkło, bio i odpady zmieszane resztkowe należy umieszczać w pojemnikach. Przy pozostałych odpadach można wybrać, czy wygodniej jest gromadzić je w pojemnikach czy w workach. 

Tak jak dotychczas, zarówno w worki, jak i w pojemniki mieszkańcy muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.

KROK 3: 
Mieszkańcy/ zarządcy/ właściciele nieruchomości pobierają bezpłatnie w Urzędzie gminy członkowskiej Związku lub w Biurze Związku naklejki i oznaczają pojemniki. 

DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, z którymi mieszkańcy powinni się zapoznać przed 1 stycznia 2018 r.:


1. Rozporządzenie
W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

2. Regulamin
Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. 

3. Uchwała w sprawie ustalenia stawki 
Nowe stawki od 1 stycznia 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych, segregujących.

4. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
Wprowadzono dodatkowie wielkości pojemników. Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

5. Prezentacja
Skrót najważniejszych zmian 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Deklaracje pobrać można:
- ze strony www.sleza-olawa.pl;
- w siedzibie ZMSO przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna;
- w siedzibie Urzędu Gminy.

Szczegółowe parametry techniczne pojemników, zależne min. od typu nieruchomości i jej przeznaczenia, oraz ich oznaczenia i kolorystykę, określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Miedzygminnego Ślęza – Oława.

Przedsiębiorstwo wywozowe, które w drodze przetargu podpisało ze Związkiem umowę, zobowiązane jest wywozić wszystkie odpady komunalne, a więc podrzucanie ich sobie straci sens. Dodatkowo, Związek organizuje regularne (3 razy do roku), darmowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych (takich jak meble), budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon.