Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Najczęściej zadawane pytania
Powodem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzane obowiązującym prawem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.
Koszty wzrastają systematycznie od roku 2013, a główne czynniki mające wpływ na koszty systemu to:
- wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych - głównie z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami w roku 2018 z 3 na 5-cio pojemnikowy, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
- wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – koszty składowania (które rosnąć będą również w kolejnych latach, a wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przyjmowania surowców w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
- ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku.

1. Brak odbioru odpadów - formularz zgłoszeniowy

2. Uszkodzenie pojemnik - formularz zgloszeniowyW ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej Związek udostępnił BEZPŁATNIE naklejki, w celu właściwego oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.
Naklejki (w formacie A4 oraz A3) można nieodpłatnie odebrać:
- w Biurze Związku: ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
- w Urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, właściciele posesji mają obowiązek odpowiednio oznaczyć pojemniki, w które wyposażyli nieruchomość.


Związek Międzygminny Ślęza-Oława zapewnia odbiór przeterminowanych i zbędnych leków z terenu gmin nalezących do wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przeterminowane leki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach: wykaz (aktualizacja: 22.01.2019 r.)

Do pojemników wrzucamy:

Tabletki, czopki, proszki, maści, kremy, żele,, ampułki, syropy, krople oraz roztwory recepturowe zamknięte w szczelnych opakowaniach, środki dezynfekujące, roztwory aerozolowe i atomizery, inhalatory podręczne, szczepionki wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, zioła, herbaty, suplementy diety, mleko w proszku, przeterminowana zawartość apteczek pierwszej pomocy, blistry po tabletkach i ampułkach, opakowania po syropach i nalewkach, opaski uciskowe, opaski podtrzymujące, NIE ZUŻYTE: gaziki, bandaże, plastry, podkłady, rękawiczki, smoczki, podpaski, waciki, tampony, NIE ZUŻYTE I WYŁACZNIE W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH: strzykawki, , igły, wenflony, cewniki, wzierniki, skalpele itp.

Do pojemników nie wrzucamy:

1. Termometrów i ciśnieniomierzy rtęciowych - należy oddać je do PSZOK/MPSZOK.
2. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych - należy oddać je do PSZOK/MPSZOK.
3. Baterii i akumulatorów - należy oddać je do PSZOK/MPSZOK.
4. Protez i sprzętu ortopedycznego - należy oddać je do PSZOK/MPSZOK.
5. Pojemników po krwi i moczu - należy we własnym zakresie przekazać je specjalistycznej firmie.
6. Substancji chemicznych - należy oddać je do PSZOK/MPSZOK.
7. Zużytych igieł, strzykawek, zestawów insulinowych, skalpeli, pozostałych narzędzi chirurgicznych - należy we własnym zakresie przekazać je specjalistycznej firmie.
8. Zużytych opatrunków, gazików, tamponów, chusteczek itp - należy oddać je do PSZOK/MPSZOK.
9. UWAGA! W pojemnikach nie umieszczamy opróżnionych opakowań po lekach dostępnych bez recepty:
* z foli aluminiowej;
* opakowań dwuwarstwowych (tworzywo sztuczne + folia aluminiowa);
* opakowań papierowych po blistrach.Od stycznia 2020 r. mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać do PSZOK odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi – w szczególności 
igły i strzykawki. 
Przywiezione odpady muszą być odpowiednio zabezpieczone! Szczegóły oraz terminy przyjmowania w/w odpadów znajdują się w Regulaminie PSZOK i mPSZOK oraz w broszurze informacyjnej na 2020 r. 

Broszura informacyjna na 2020 r. W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych NIE SĄ PRZYJMOWANE odpady zawierające azbest. 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” realizują poszczególne gminy: 
1)         Gmina Borów
2)        Gmina Ciepłowody
3)        Gmina Czernica
4)        Gmina Domaniów
5)        Miasto Oława
6)        Miasto i Gmina Siechnice
7)        Gmina Przeworno - w przygotowaniu
8)        Gmina Żórawina

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Baza azbestowa
 - jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Gminy umieszczają w Bazie informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Deklarację (korektę) można przesłać do Związku za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Tak złożona deklaracja opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Pozostałe dopuszczalne formy złożenia deklaracji (korekty) to: złożenie osobiście lub wysłanie tradycyjną drogą pocztową.

Deklaracja przesłana mailem lub faksem nie wywołuje skutków prawnych.