Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Najczęściej zadawane pytania

1. Odbiór przeterminowanych i zbędnych leków

Związek Międzygminny Ślęza-Oława zapewnia odbiór przeterminowanych i zbędnych leków z terenu gmin nalezących do wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przeterminowane leki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach: wykaz
(aktualizacja: 06.09.2017 r.)

Do pojemników wrzucamy:
Tabletki, czopki, proszki, maści, kremy, żele,, ampułki, syropy, krople oraz roztwory recepturowe zamknięte w szczelnych opakowaniach, środki dezynfekujące, roztwory aerozolowe i atomizery, inhalatory podręczne, szczepionki wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, zioła, herbaty, suplementy diety, mleko w proszku, przeterminowana zawartość apteczek pierwszej pomocy, blistry po tabletkach i ampułkach, opakowania po syropach i nalewkach, opaski uciskowe, opaski podtrzymujące, NIE ZUŻYTE: gaziki, bandaże, plastry, podkłady, rękawiczki, smoczki, podpaski, waciki, tampony, NIE ZUŻYTE I WYŁACZNIE W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH: strzykawki, , igły, wenflony, cewniki, wzierniki, skalpele itp.

Do pojemników nie wrzucamy:

Odpad Sposób zagospodarowania
Termometry i ciśnieniomerze rtęciowe PSZOK/MPSZOK
Urządzenia elektryczne i elektroniczne PSZOK/MPSZOK
Baterie i akumulatory PSZOK/MPSZOK
Protezy i sprzęt ortopedyczny PSZOK/MPSZOK
Pojemniki po krwi, moczu lub kale We wlasnym zakresie
Substancje chemiczne PSZOK/MPSZOK
Zuzyte igły, strzykawki,
zestawy insulinowe,
skalpele,
inne narzędzia chirurgiczne
We wlasnym zakresie
Zużyte: opatrunki, bandaże,
gaziki, pielucho-majtki,
tampony, husteczki higieniczne
Pojemnik na zmieszane
odpady komunalne lub
pojemnik na odpady:
"papier, tworzywa sztuczne..."2. Jak złożyć reklamację?

1. Brak odbioru odpadów

2. Uszkodzenie pojemnika3. Gdzie można kupić naklejki?

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej Związek udostępnił BEZPŁATNIE naklejki, w celu właściwego oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.
Naklejki (w formacie A4 oraz A3) można nieodpłatnie odebrać:
- w Biurze Związku: ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
- w Urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, właściciele posesji mają obowiązek odpowiednio oznaczyć pojemniki, w które wyposażyli nieruchomość.

Regulamin

4. Czy do PSZOK/MPSZOK można oddać odpady zawierające azbest?


W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych NIE SĄ PRZYJMOWANE odpady zawierające azbest. 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” realizują poszczególne gminy: 
1)         Gmina Borów
2) Gmina Ciepłowody
3)        Gmina Czernica
4)        Gmina Domaniów
5)        Miasto Oława
6)        Miasto i Gmina Siechnice
7)        Gmina Przeworno - w przygotowaniu
8)        Gmina Żórawina

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Baza azbestowa
 - jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Gminy umieszczają w Bazie informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

5. PSZOK/MPSZOK

Mieszkańcy gmin objęci systemem gospodarowania odpadami przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK i MPSZOK: odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki, zużyte baterie, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wybawiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabaryty, odpady rozbiórkowe i budowlane oraz inne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 Oława

Od 1 stycznia 2017 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny:
- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 15.00;
- w czwartki od 9.00 do 19.00;
- w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 15.00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

Lokalizacje i terminy stacjonowania Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na terenie gmin: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina: ulotka

6. Jak prawidłowo gromadzić odpady komunalne?

7. W jaki sposób złożyć deklarację ?

Deklarację (korektę) można przesłać do Związku za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Tak złożona deklaracja opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Pozostałe dopuszczalne formy złożenia deklaracji (korekty) to: złożenie osobiście lub wysłanie pocztą (Uchwała Nr XIV/56/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 11 marca 2013 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości).

Niedopuszczalne jest przesłanie deklaracji (korekty) mailem bądź faksem.

8. Jakie zmiany w gospodarce odpadami ?

Koniecznie złóż "deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w siedzibie Biura ZMSO osobiście, prześlij pocztą lub za pomocą ePUAPu (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Deklaracje pobrać możesz:
- ze strony www.sleza-olawa.pl;
- w siedzibie ZMSO przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna;
- ze strony Twojego Urzędu Gminy
- w siedzibie Twojego Urzędu Gminy

Pamiętaj przy tym, że są 2 typy deklaracji: dla lokali i domów mieszkalnych oraz dla firm.

Po złożeniu deklaracji zaopatrz się we właściwe pojemniki. W przypadku segregacji odpadów to 3 podstawowe rodzaje pojemników:
- zielony (szkło),
- szary (papier, metal, opakowania wielomateriałowe, popioły, pozostałe odpady suche zmieszane),
- brązowy (odpady zielone i inne biodegradowalne, np. kuchenne).

Szczegółowe parametry techniczne pojemników, zależne min. od typu nieruchomości i jej przeznaczenia, oraz ich oznaczenia i kolorystykę, określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Miedzygminnego Ślęza – Oława.

Przedsiębiorstwo wywozowe, które w drodze przetargu podpisało ze Związkiem umowę, zobowiązane jest wywozić wszystkie odpady komunalne, a więc podrzucanie ich sobie straci sens. Dodatkowo, Związek organizuje regularne (2 razy do roku), darmowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych (takich jak meble), budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon. 

Odpady komunalne: rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 21); odpady komunalne mają charakter odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ale zaliczamy tu także odpady generowane przez pracowników np. w biurach.
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: