Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Zasady segregacji
Nieruchomości niezamieszkałe, dla których zadeklarowano gromadzenie segregowanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) segregacja prowadzona jest w podziale na 5 frakcji:

1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;

Szczegóły segregacji znajdują się w ulotkach.

WIĘKSZA GAMA WIELKOŚCI POJEMNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2018 r. dopuszczono do użytkowania szerszą gamę wielkości pojemników. Szczegóły dotyczące normy, jaką spełniać musi pojemnik oraz sposób dobrania pojemników (wymagane minimalne pojemności na poszczególne frakcje odpadów) zostały określone w Uchwale Nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 2891).

Tak jak dotychczas, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki jest obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości.