Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

WAŻNE! Zmiany od stycznia 2018 r.
Nieruchomości niezamieszkałe, dla których zadeklarowano gromadzenie segregowanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) segregacja prowadzona będzie w podziale na 5 frakcji.

ZMIANA SPOSOBU SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po ostatnim, grudniowym wywozie, należy rozpocząć segregację odpadów w podziale na następujące frakcje:
1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;

Szczegóły segregacji znajdują się w ulotkach.

WIĘKSZA GAMA WIELKOŚCI POJEMNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2018 r. dopuszczono do użytkowania szerszą gamę wielkości pojemników. Szczegóły dotyczące normy, jaką spełniać musi pojemnik oraz sposób dobrania pojemników (wymagane minimalne pojemności na poszczególne frakcje odpadów) zostały określone w Uchwale Nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 2891).
Tak jak dotychczas, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki jest obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości.

NOWE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH STAWEK ZA POJEMNIK
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać zacznie uchwała Nr VII/32/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 4336), zmieniająca dotychczasowe wysokości stawek za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych, które segregują odpady komunalne, na:

L.p.

Wielkość
pojemnika

Cena
za 1 pojemnik

1. 60 litrów 9,00 zł
2. 80 litrów 11,00 zł
3. 120 litrów 20,00 zł
4. 240 litrów 40,00 zł
5. 360 litrów 60,00 zł
6. 480 litrów 80,00 zł
7. 660 litrów 120,00 zł
8. 770 litrów 130,00 zł
9. 1 100 litrów 160,00 zł
10. 7 000 litrów 1 120,00 zł
11. 10 000 litrów 1 600,00 zł
12. 11 000 litrów 1 760,00 zł 

NOWA DEKLARACJA
W związku z powyższymi zmianami koniecznym jest, żeby dla każdej nieruchomości niezamieszkałej, dla której zadeklarowana została segregacja odpadów komunalnych, złożona została na nowym formularzu korekta deklaracji, która uwzględni wszystkie, opisane powyżej zmiany (w tym zmiany stawek oraz ilości i wielkości pojemników). Wymogiem segregacji odpadów jest korzystanie z minimum 5 pojemników i wnoszenia opłaty za każdy z nich!
Druk deklaracji znajdą Państwo w załączeniu. Druki można pobrać ze strony www.sleza-olawa.pl, w Biurze Związku lub w urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina). Druk należy wypełnić (szczegóły poniżej) i bezwzględnie dostarczyć do Biura Związku przed 15.01.2018 r. Brak złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji w tym terminie skutkować będzie wszczęciem postępowania podatkowego (zgodnie z art. 21 i 165 ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
Szczegóły dot. sposobu wypełnienia deklaracji:
- w punkcie 2. należy wpisać dzień, w którym wypełniana jest deklaracja;
- w punkcie B.4. deklaracji zaznaczyć  korekta deklaracji;
- w punkcie B.4A. wpisać: 01.01.2018 r.;
- całość deklaracji wypełnić z uwzględnieniem Regulaminu oraz nowych stawek.

Nieruchomości niezamieszkałe, dla których zadeklarowano gromadzenie odpadów komunalnych w systemie zmieszanym.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, dla których zadeklarowana została zbiórka odpadów w systemie zmieszanym, sposób gromadzenia odpadów nie zmienia się. Z dniem 1 stycznia 2018 r. dopuszczono do użytkowania szerszą gamę wielkości pojemników. Szczegóły dotyczące normy, jaką spełniać musi pojemnik oraz sposób dobrania pojemników (wymagane minimalne pojemności na poszczególne frakcje odpadów) zostały określone w Uchwale Nr VI/29/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 2891).
Przy zmianie pojemności pojemnika lub dostawieniu nowych pojemników, niezbędne jest złożenie korekty deklaracji, ponieważ jest to zmiana decydująca o wysokości opłaty.

Tak jak dotychczas, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki jest obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości.

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21) za odpady komunalne rozumie się odpady, które mają charakter odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ale zaliczamy tu także odpady generowane przez pracowników. Odpady opakowaniowe czy odpady z działalności nie należą do odpadów komunalnych, w związku z czym umowę na ich odbiór należy podpisać na dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną, uprawnioną firmą.

DOKUMENTY
Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed 1 stycznia 2018 r.:

1. Rozporządzenie
W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

2. Regulamin
Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

3. Uchwała w sprawie ustalenia stawki
Nowe stawki od 1 stycznia 2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych, segregujących.

4. Uchwała w sprawie nowego wzoru deklaracji
Wprowadzono dodatkowie wielkości pojemników. Obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

5. Prezentacja
Skrót najważniejszych zmian
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: