Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Opłaty

Z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018  z dnia 13 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 5905).

Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie.

Należna opłata za miesiąc styczeń 2019 r. płatna do 15 stycznia 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Nie ma konieczności składania korekty deklaracji, jeżeli nie uległa zmianie wielkość i ilość pojemników do gromadzenia odpadów oraz sposób gromadzenia odpadów.

Stawki obowiązujące od stycznia 2019 r. dla nieruchomości niezamieszkałych (deklaracja DO-2).

Stawka dla odpadów segregowanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 11,00 zł,
 2. pojemnik – 80 litrów – 13,00 zł,
 3. pojemnik – 120 litrów – 24,00 zł,
 4. pojemnik – 240 litrów – 48,00 zł,
 5. pojemnik – 360 litrów – 72,00 zł,
 6. pojemnik – 480 litrów – 96,00 zł,
 7. pojemnik – 660 litrów – 144,00 zł,
 8. pojemnik – 770 litrów – 156,00 zł,
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 192,00 zł,
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 1 344,00 zł,
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 1 920,00 zł,
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 2 112,00 zł.

Stawka dla odpadów zmieszanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 87,00 zł,
 2. pojemnik – 80 litrów – 95,00 zł,
 3. pojemnik – 120 litrów – 113,00 zł,
 4. pojemnik – 240 litrów – 149,00 zł,
 5. pojemnik – 360 litrów – 167,00 zł,
 6. pojemnik – 480 litrów – 200,00 zł,
 7. pojemnik – 660 litrów – 234,00 zł,
 8. pojemnik – 770 litrów – 267,00 zł,
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 378,00 zł,
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 2 324,00 zł,
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 2 942,00 zł,
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 3 151,00 zł.

W razie pytań lub wątpliwości, pracownicy Związku pozostają do Państwa dyspozycji.


Wysokość opłaty od 1 stycznia 2019 r. określa Uchwała Nr XI/40/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława. 

Zgodnie z ustawową definicją (ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich także odpady generowane przez pracowników.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława zajmuje się odbieraniem wyłącznie odpadów komunalnych, do których nie zaliczają się np. odpady z produkcji, przeróbki czy opakowaniowe. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać na dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną, firmą, posiadającą stosowne uprawnienia.