Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Choinki

14-01-2020
 
Choinki odbierane są bezpłatnie w PSZOK i MPSZOK. Szczegóły dotyczące tych punktów:


Przed odwiezieniem choinki do w/w miejsc, proszę o zapoznanie sie z Regulaminem PSZOK i MPSZOK.
 
Jeżeli nie mogą Państwo dostarczyć choinek do w/w punktów, drzewka zostaną również odebrane sprzed posesji, razem z odpadami komunalnymi. W takim przypadku prosimy, żeby rozdrobnione choinki umieścić w pojemnikach na odpady komunalne (w zależności od zadeklarowanej zbiórki odpadów choinkę należy umieścić w pojemniku na odpady „BIO” lub w pojemniku na odpady „ZMIESZANE”) bądź w opisanych workach 120 l.

GMINA DOMANIÓW

24-12-2019
 

Decyzją Rady Gminy Domaniów (Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2019 r. w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Domaniów  z  Celowego  Związku Gmin pod   nazwą:   „Związek   Międzygminny  Ślęza  –  Oława”),  od  1 stycznia 2020 r. Związek Międzygminny Ślęza-Oława zaprzestaje organizowania odbiorów odpadów komunalnych z terenu gminy Domaniów.

Wszelkie   pytania   dotyczące   zasad   odbioru   po  31  grudnia  2019 r.,  a   także  skargi  i reklamacje, należy  składać w Urzędzie Gminy Domaniów.

Harmonogramy odbioru na 2020 r.

24-12-2019
 

Informujemy, że w zakładkach HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW, mPSZOK i ZBIÓRKA OBJAZDOWA są już umieszczone terminarze odbioru na 2020 r. 

Zbiórka objazdowa - zasady wystawiania odpadów

10-09-2019
 
JAK WYSTAWIAĆ?
 • Odpady należy wystawiać przy swojej posesji - odpady stojące na skwerkach, gminnych parkingach, poboczach, mostach, w rowach, przy budynku firmy (jeżeli nie można do danej wystawki przypisać konkretnej nieruchomości zamieszkałej) nie są odbierane.
 • Odpady należy wystawić przed posesją, dzień przed terminem zbiórki, w miejscu dostępnym, widocznym, przy krawędzi jezdni – przy pojemniku na odpady lub przy wiacie śmietnikowej. Brygady nie wchodzą na teren posesji. Jeżeli przed nieruchomością nie ma wystarczająco dużo miejsca na wystawienie odpadów, proszę wystawiać je w otwartej bramie, na granicy działki.
 • Odpady należy wystawić w taki sposób, żeby Brygady bez trudu rozpoznały, że są to odpady wystawione w ramach zbiórki objazdowej.
 • Odpady nie mogą powodować zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym.
 • Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu, nie będą odebrane.
 
CZEGO NIE WYSTAWIAĆ?
 • Odpadów nie wolno wystawić w kartonach – kartony nie są zbierane podczas zbiórki.
 • Odpadów nie wolno mieszać – należy wystawić je w grupach, selektywnie: ZSEiE razem, meble razem itd. Hałdy odpadów wymieszanych z odpadami objętymi zbiórką nie są odbierane.
 • Fotele i kanapy samochodowe, części samochodowe, a także opony większe niż od samochodów osobowych - nie są odbierane.
 • Odpady z działalności rolniczej, w tym opony rolnicze, nie są odbierane.
 • Małe plastiki, które mieszczą się w pojemniku na odpady nie są odbierane, ponieważ to nie są odpady wielkogabarytowe.
 • Pojemniki z niezidentyfikowanymi płynami, pojemniki po smarach, olejach i farbach traktowane są jako odpad niebezpieczny i nie są odbierane.
 • Odpady poremontowe i budowlane rozsypane luzem nie są zbierane. Należy wystawiać je w wytrzymałych workach. Odpady ładowane są ręcznie – prosimy, żeby ich masa nie przekraczała 50kg.
Brygady nie będą odbierać niewłaściwie zgromadzonych odpadów. Składowanie odpadów niezgodnie z powyższymi wytycznymi jest karalne.  Pracownicy Biura Związku wraz z pracownikami służb ochrony porządku publicznego przeprowadzą w tym zakresie podczas zbiórki objazdowej wzmożone kontrole. 

Lista odpadów, które objęte są zbiórką.

Harmonogram zbiórki:

Zmiana stawki opłaty

30-07-2019
 

Informacja
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 września 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina obowiązują nowe stawki opłaty jak i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/11/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3951).

Stawka dla odpadów segregowanych: 18,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Stawka dla odpadów zmieszanych: 30,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą.

Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie. Zmiana stawek nie wymaga składania korekty deklaracji. Należna opłata za miesiąc wrzesień 2019 r. płatna do 15 września 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr II/12/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3952) od dnia 1 września 2019 r. dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wprowadzone zostanie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100% na szóstą i każdą kolejną osobę w rodzinie posiadającej ww. Kartę. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach Karty Dużej Rodziny jest złożenie do Biura Związku prawidłowo wypełnionej deklaracji (formularz DO-1) w terminie do 14.09.2019 r. lub w ciągu 14 dni od nastąpienia zmian (Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3953).

Zmiana sposobu gromadzenia odpadów WYMAGA złożenia korekty deklaracji. W przypadku dokonania korekt deklaracji w wyniku, których zmianie ulegnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać kwotę wynikającą z ostatniej korekty. Z tego tytułu nie wysyłamy ponownie blankietów opłat.

Z uwagi na trwające prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ingerować będzie w wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na przesłanych blankietach wskazano stawki jedynie w okresie lipiec - wrzesień 2019 r. Kwoty płatności za pozostałe miesiące należy uzupełniać samodzielnie.

Powodem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzane obowiązującym prawem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Koszty wzrastają systematycznie od roku 2013, a główne czynniki mające wpływ na koszty systemu to:
- wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych - głównie z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami w roku 2018 z 3 na 5-cio pojemnikowy, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
- wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – koszty składowania (które rosnąć będą również w kolejnych latach, a wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przyjmowania surowców w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
- ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku.

Brak blankietów na II półrocze 2019 r.

03-07-2019
 

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2019 r., należy wnosić na dotychczasowy numer konta.

Remonty dróg w gminie Czernica

24-05-2019
 
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w gminie Czernica, dla mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, ustawiono zbiorcze kontenery do gromadzenia odpadów. 

Czernica, ul. Kochanowskiego 
Kontener znajduje się od strony ul. Odrzańskiej przed placem rekreacyjnym, naprzeciwko numeru 14, przy ogrodzeniu placu zabaw.

Nadolice Wielkie, ul. Lipowa
Kontener znajduje się na rogu ulicy Rzecznej z Lipową.
Mapka

Z kontenerów odpady odbierane są w systemie zmieszanym.

Remont ul. Kwiatowej w Żórawinie

18-03-2019
 

W związku z remontem ul. Kwiatowej w Żórawinie informujemy, że u zbiegu ul. Kwiatowej i Al. Niepodległości ustawiony zostanie w dniu jutrzejszym kontener zastępczy. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenera. Odpady będą gromadzone w nim w systemie zmieszanym.

Mapa

mPSZOK Czernica

14-01-2019
 
Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, dojazd do mPSZOK’u w Ratowicach jest utrudniony. Dojazd jest możliwy od strony Jelcza-Laskowic, przez Miłoszyce.

Lokalizacja mPSZOK’u nie uległa zmianie.

Mapka objazdu

NIEREGULAMINOWE POJEMNIKI

08-01-2018
 
Przypominamy że pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być przystosowane do typowych śmieciarek z systemem grzebieniowym, widłowym lub hakowym, wykonane z tworzywa spełniającego wymagania dla pojemników na odpady. Pojemniki o pojemności do 400 litrów muszą spełniać Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05 (§2 pkt 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława).

Wykonawca ma prawo odmówić odbioru odpadów zgromadzonych w pojemniku nieregulaminowym.
Próby ręcznego opróżnienia nieregulaminowych pojemników kończą się ich uszkodzeniem.
 
Przykład pojemnika regulaminowego:


      PRZYPOMINAMY, ŻE DO POJEMNIKÓW NIE WOLNO                         WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU! 

Przykład pojemnika nieregulaminowego:

Uwaga na worki!

05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 

Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie

19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.


09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.