Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Informacje dla nieruchomości sezonowych / RODów

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Ciekawe artykuły

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Brak blankietów na II półrocze 2019 r.

03-07-2019
 

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2019 r., należy wnosić na dotychczasowy numer konta.

Remonty dróg w gminie Czernica

24-05-2019
 
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w gminie Czernica, dla mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, ustawiono zbiorcze kontenery do gromadzenia odpadów. 

Czernica, ul. Kochanowskiego 
Kontener znajduje się od strony ul. Odrzańskiej przed placem rekreacyjnym, naprzeciwko numeru 14, przy ogrodzeniu placu zabaw.

Nadolice Wielkie, ul. Lipowa
Kontener znajduje się na rogu ulicy Rzecznej z Lipową.
Mapka

Z kontenerów odpady odbierane są w systemie zmieszanym.

Remont ul. Kwiatowej w Żórawinie

18-03-2019
 

W związku z remontem ul. Kwiatowej w Żórawinie informujemy, że u zbiegu ul. Kwiatowej i Al. Niepodległości ustawiony zostanie w dniu jutrzejszym kontener zastępczy. 

Mieszkańców nieruchomości, do których dojazd pojazdu odbierającego odpady jest niemożliwy, uprasza się o korzystanie z w/w kontenera. Odpady będą gromadzone w nim w systemie zmieszanym.

Mapa

mPSZOK Czernica

14-01-2019
 
Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, dojazd do mPSZOK’u w Ratowicach jest utrudniony. Dojazd jest możliwy od strony Jelcza-Laskowic, przez Miłoszyce.

Lokalizacja mPSZOK’u nie uległa zmianie.

Mapka objazdu

04-12-2018
 

Informacja
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; stawki za pojemnik o określonej wielkości oraz wprowadzeniu stawki ryczałtowej dla nieruchomości tzw. „sezonowych” (w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych)

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r., na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/40/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. poz. 5905).

Nowe stawki dla lokali mieszkalnych (deklaracja DO-1):

Stawka dla odpadów segregowanych:

 1. 1-osobowe gospodarstwo domowe: 15,00 zł / m-c
 2. 2-osobowe gospodarstwo domowe: 30,00 zł / m-c
 3. 3-osobowe gospodarstwo domowe: 45,00 zł / m-c
 4. 4-osobowe gospodarstwo domowe: 60,00 zł / m-c
 5. 5-osobowe gospodarstwo domowe: 75,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 75,00 zł miesięcznie.

Stawka dla odpadów zmieszanych:

 1. 1-osobowe gospodarstwo domowe: 23,00 zł / m-c
 2. 2-osobowe gospodarstwo domowe: 46,00 zł / m-c
 3. 3-osobowe gospodarstwo domowe: 69,00 zł / m-c
 4. 4-osobowe gospodarstwo domowe: 92,00 zł / m-c
 5. 5-osobowe gospodarstwo domowe: 115,00 zł / m-c

Opłata dla gospodarstw domowych liczących powyżej 5 osób nie wzrasta i naliczana jest jak od gospodarstwa 5-osobowego, tj. 115,00 zł miesięcznie.


Nowe stawki dla lokali niezamieszkałych (deklaracja DO-2):

Stawka dla odpadów segregowanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 11,00 zł
 2. pojemnik – 80 litrów – 13,00 zł
 3. pojemnik – 120 litrów – 24,00 zł
 4. pojemnik – 240 litrów – 48,00 zł
 5. pojemnik – 360 litrów – 72,00 zł
 6. pojemnik – 480 litrów – 96,00 zł
 7. pojemnik – 660 litrów – 144,00 zł
 8. pojemnik – 770 litrów – 156,00 zł
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 192,00 zł
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 1 344,00 zł
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 1 920,00 zł
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 2 112,00 zł

Stawka dla odpadów zmieszanych:

 1. pojemnik – 60 litrów – 87,00 zł
 2. pojemnik – 80 litrów – 95,00 zł
 3. pojemnik – 120 litrów – 113,00 zł
 4. pojemnik – 240 litrów – 149,00 zł
 5. pojemnik – 360 litrów – 167,00 zł
 6. pojemnik – 480 litrów – 200,00 zł
 7. pojemnik – 660 litrów – 234,00 zł
 8. pojemnik – 770 litrów – 267,00 zł
 9. pojemnik – 1 100 litrów – 378,00 zł
 10. pojemnik – 7 000 litrów – 2 324,00 zł
 11. pojemnik – 10 000 litrów – 2 942,00 zł
 12. pojemnik – 11 000 litrów – 3 151,00 zł


Numer konta jak i termin wnoszenia opłat nie ulega zmianie.
Należna opłata za miesiąc styczeń 2019 r. płatna do 15 stycznia 2019 r. winna być wniesiona z uwzględnieniem nowych stawek.
 

Nie ma konieczności składania korekty deklaracji, jeżeli nie uległa zmianie ilość i wielkość gospodarstw domowych oraz sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-1), wielkość i ilość pojemników do gromadzenia odpadów i sposób gromadzenia odpadów (w przypadku deklaracji DO-2).

 

ROCZNA STAWKA RYCZAŁTOWA
dla nieruchomości tzw. sezonowych
(w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych):
 

Od roku 2019 r., zmianie ulega sposób naliczania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości tzw. „sezonowych”:

dotychczasowa miesięczna stawka opłaty zastąpiona zostaje roczną ryczałtową stawką opłaty, płatną jednorazowo do dnia 30 września za dany rok.

 

Powyższe zmiany wprowadzone zostały Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/41/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława oraz Uchwałą nr XI/42/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, które ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. pod pozycjami: 5906 i 5907.

 

Stawka dla odpadów segregowanych:

- 41,00 zł/rok - za jeden ogródek działkowy w ramach R.O.D., domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Stawka dla odpadów zmieszanych:

- 50,00 zł/rok - za jeden ogródek działkowy w ramach R.O.D., domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

Numer konta nie ulega zmianie. Należna opłata, począwszy od 2019 r., z uwzględnieniem nowych stawek, winna być uiszczana jednorazowo do 30 września za dany rok.

 

Korzystanie z rocznej ryczałtowej stawki wymaga złożenia nowej deklaracji – DO3 ((wprowadzony uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława nr XI/43/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r., poz. 5908)). 

Zgodnie z nowymi zasadami, aby obliczyć roczną ryczałtowa stawkę opłaty, należy w deklaracji DO-3 w pkt. F. ppkt.32., podać iloczyn ilości ogródków działkowych w ramach R.O.D., (domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku) oraz ryczałtowej rocznej stawki w zależności od sposobu zbiórki odpadów. Wzór wypełnienia deklaracji znajdziesz tutaj. 

 

UWAGA!
Stawka ryczałtowa odnosi się jedynie do nieruchomości niezamieszkałych. Nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych, nawet jeżeli pozostają one zamieszkałe  jedynie przez część roku.

WZROST OPŁAT

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od roku 2019 

Powodem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wprowadzane obowiązującym prawem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Koszty wzrastają systematycznie od roku 2013, sam tylko wzrost kosztów w roku 2018
w stosunku do roku 2017 wyniósł blisko 32%. Konieczna zatem stała się podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to pierwsza, od lipca 2013 r., podwyżka opłat na terenie gmin Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

 

Główne czynniki mające wpływ na wzrost kosztów systemu to:

 

 1. wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych - głównie z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami w roku 2018 z 3 na 5-cio pojemnikowy, wynikającą
  z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które narzuca segregowanie odpadów komunalnych w podziale na minimum pięć frakcji;
 2. wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – koszty składowania (które rosnąć będą, i to znacznie, również w kolejnych latach a co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska) oraz przyjmowania surowców w ZGO GAĆ będącym Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK);
 3. zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz decyzji Zgromadzenia Związku;
 4. ciągły wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu gmin Związku – bezpośrednio od mieszkańców, przekazywanych do PSZOK i MPSZOKów (na terenie Związku od roku 2013 notowany jest ciągły wzrost średniej ilości odpadów na jednego mieszkańca);
 5. większa liczba zbiórek objazdowych - zmiana z 2 do 3 razy w roku od roku 2018.

 

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, w przypadku segregacji odpadów, opłatę podniesiono jedynie o 20%.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy będą gromadzić odpady w systemie zmieszanym, od stycznia 2019 r., będą wnosić opłatę o ok. 30 % wyższą od aktualnej natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy będą gromadzić odpady w systemie zmieszanym, od stycznia 2019 r., będą wnosić opłatę o ok. 67 % wyższą od aktualnej.


NIEREGULAMINOWE POJEMNIKI

08-01-2018
 
Przypominamy że pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być przystosowane do typowych śmieciarek z systemem grzebieniowym, widłowym lub hakowym, wykonane z tworzywa spełniającego wymagania dla pojemników na odpady. Pojemniki o pojemności do 400 litrów muszą spełniać Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05 (§2 pkt 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława).

Wykonawca ma prawo odmówić odbioru odpadów zgromadzonych w pojemniku nieregulaminowym.
Próby ręcznego opróżnienia nieregulaminowych pojemników kończą się ich uszkodzeniem.
 
Przykład pojemnika regulaminowego:


      PRZYPOMINAMY, ŻE DO POJEMNIKÓW NIE WOLNO                         WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU! 

Przykład pojemnika nieregulaminowego:

Uwaga na worki!

05-11-2015
 
Odpady, które nie mieszczą się w pojemnikach należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, grubością i wytrzymałością dostosowanych do zawartości.

Przypominamy, że każdy worek zgromadzony przy pojemniku należy oznaczyć, umieszczając w widocznym miejscu napis precyzujący jaka frakcja odpadów została zgromadzona wewnątrz (opis markerem, naklejenie kartki, naklejka).

Wykonawcy mogą odmówić odbioru, jeżeli worki nie będą odpowiednio opisane lub nie zostaną zabezpieczone. 

Harmonogram odbioru odpadów w smartfonie

19-01-2015
 
Kiedy wywóz?


Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy.

09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.