Ślęza-Oława
 

Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Informacje dla Wspólnot Mieszkaniowych / Spółdzielni / TBS / Gmin

Deklaracje

Opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

Dlaczego bez faktur?
Opłata wnoszona przez przedsiębiorcę na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie jest opłatą za świadczenie usługi lecz ma charakter daniny publicznej (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Do danin publicznych zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. Daniny publiczne są to wszelkie formy przejmowania wartości materialnych bądź usługi przez państwo od mieszkańców jego terytorium oraz różnego rodzaju organizacji, działających lub mających siedzibę na tym terytorium.
 
Rodzaj zbiórki:
Ilość gospodarstw:
Rodzaj zbiórki:
Rodzaj działalności: