Związek Międzygminny Ślęza-Oława

Informacje dla mieszkańców

Informacje dla firm

Deklaracje

Harmonogramy odbioru odpadów

Opłaty

Regulamin i inne uchwały dotyczące gospodarki odpadami

PSZOK

MPSZOK

Zbiórka objazdowa

Archiwum komunikatów i ogłoszeń

KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

07-04-2014
 
Informujemy, że dzień 2 maja 2014 r. (piątek) w Związku Międzygminnym  Ślęza - Oława,  jest  dniem  wolnym  od  pracy,
w  zamian  za  Święto  Narodowe  Trzeciego  Maja  przypadające
w sobotę (3 maja 2014 r.)
04-04-2014
 
W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej Związek udostępnił naklejki, w celu właściwego oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.
Naklejki (w formacie A4 oraz A3) można nieodpłatnie odebrać w Biurze Związku:
ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
oraz w Urzędach poszczególnych gmin (Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Miasto Oława, Siechnice, Przeworno, Żórawina).
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem (Uchwała Nr X/39/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława), właściciele posesji mają obowiązek odpowiednio oznaczyć pojemniki, w które wyposażyli nieruchomość.
Zbiórka objazdowa w gminie Siechnice
07-03-2014
 
Zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostaną odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Siechnice na przełomie maj 2014 r.- czerwiec 2014 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zbiórki zostaną przekazane do mieszkańców najpóźniej dwa tygodnie przed zbiórką.
27-02-2014
 
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 2014 r.
broszura informacyjna
09-01-2014
 
Informujemy, ze wszelkie informacje, np. o wysokości zadłużenia, indywidualnym numerze konta można uzyskać w siedzibie Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława ul. Żernicka 17 w Świętej Katarzynie oraz telefonicznie pod numerem telefonu 71/391 91 50 pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o numerze identyfikacyjnym, adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.

Swojego numeru ID (numeru klienta) nie należy ujawniać innym osobom, niż pracownicy Związku.
23-12-2013
 
Informujemy, że od dnia 20 grudnia 2013 r. nową siedzibą Związku Międzygminnego Ślęza-Oława jest Święta Katarzyna.
Adres: ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna.
05-12-2013
 
Komunikat w sprawie wystąpienia Gminy Ziębice ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.
Zgodnie z Uchwałą XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wystąpienia gminy Ziębice ze Związku Gmin pod nazwą „Związek Międzygminny Ślęza-Oława” z dniem 31 grudnia 2013 r. gmina Ziębice występuje ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Wszystkie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z dniem 1 stycznia 2014 r. na terenie gminy Ziębice przejmuje gmina Ziębice.
Zobowiązania i płatności z okresu 01.07.2013 r. – 31.12.2013 r. będą egzekwowane przez Związek Międzygminny Ślęza-Oława.
30-09-2013
 
Pamiętaj, że oznaczone pojemniki i worki z odpadami należy wystawić na jeden dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję (Zgodnie z Regulaminem)
OPŁATA ZA ŚMIECI
29-09-2013
 
TERMIN PIERWSZEJ WPŁATY: DO 15 LIPCA 2013 r.
TERMIN KAŻDEJ KOLEJNEJ WPŁATY: DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC, BEZ DODATKOWYCH WEZWAŃ

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO

DO MOMENTU OTRZYMANIA INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA OPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA KONTO OGÓLNE:


Związek Międzygminny Ślęza-Oława
z siedzibą w Świętej Katarzynie
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta: 67 1240 3464 1111 0010 5056 6777

UWAGA!
Wpłaty należy wnosić wyłącznie na powyższy numer konta. Opłat za wywóz odpadów nie przyjmują kasy w Gminach!
Bardzo prosimy o dokładne dane w tytule przelewu po których będziemy w stanie zidentyfikować deklarującego, czyli imię i nazwisko osoby wskazanej w deklaracji , dokładny adres nieruchomości wskazany w deklaracji, w innym przypadku wpłaty mogą zostać potraktowane jako do "wyjaśnienia" i uznane jako nieuregulowane.
W przypadku, gdy dokonali Państwo korekty deklaracji, na konto należy wpłacić kwotę wskazaną w korekcie.

Informujemy , że w związku z wpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nazwanej potocznie opłatą "śmieciową" - wynegocjowaliśmy dla Państwa , w poniżej wymienionych bankach następujące wysokości prowizji bankowych dla wpłat gotówkowych:
  1. BANK PEKAO SA dla wszystkich wpłacających w oddziałach w całej Polsce - opłata wynosi 1,10 zł
  2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – opłata wynosi 1,00 zł
  3. Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.- opłata wynosi 1,00 zł

oraz dla zleceń stałych:
  1. Bank Spółdzielczy w Oławie (zlecenie stałe we wszystkich oddziałach Banku) - opłata wynosi 1,00 zł - Promocyjna stawka dotyczy wszystkich Klientów Banku i obowiązuje od 01.08.2013r.

Powyższe informacje dotyczą tylko osób , które złożyły deklaracje w Związku Międzygminnym Ślęza-Oława